ALGEMENE VOORWAARDEN I-HOST4U/Thirdvision

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van I-HOST4U/Thirdvision of een der bedrijven die onder een der handelsnamen wordt gedreven behorende tot I-HOST4U/Thirdvision wordt gesloten. Producten en diensten van I-HOST4U/Thirdvision : de door I-HOST4U/Thirdvision te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van I-HOST4U/Thirdvision.

2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met I-HOST4U/Thirdvision. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor I-HOST4U/Thirdvision niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege I-HOST4U/Thirdvision gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door I-HOST4U/Thirdvision schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door I-HOST4U/Thirdvision heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een (on-line) bestelformulier c.q. Overeenkomst (voor dedicated servers en co-locatie) heeft ingevuld en opgestuurd middels e-mail/ post/ fax. De bestelling moet te allen tijde worden geaccepteerd door I-HOST4U/Thirdvision. Na goedkeuring van de bestelling is de overeenkomst voor de minimale periode van 1 jaar van kracht. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk c.q. per on-line bestelformulier geschieden.

5. Duur en beëindiging

De overeenkomst gaat in per besteldatum van de dienst door opdrachtgever en heeft een looptijd van minimaal 1 jaar. De overeenkomst wordt na het verstrijken van deze termijn stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij een van de partijen, tenminste 1 maand opzegtermijn in acht nemend, schriftelijk heeft kenbaar gemaakt de overeenkomst niet te willen verlengen. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd. I-HOST4U/Thirdvision heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft I-HOST4U/Thirdvision het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez/webcams te plaatsen op onze servers. De aangeboden diensten van I-HOST4U/Thirdvision mogen alleen worden aangewend door doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:
spamming;
het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendosmrechten van derden;
het verspreiden van kinderpornografie;
het uiten van racistische leuzen;
het aanzetten tot oproer;
het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (= hacken), waarbij de abonnee enige beveiliging doorbreekt en/ of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
Indien de bovenstaande handelingen en gedragingen worden uitgevoerd door opdrachtgever dan heeft I-HOST4U/Thirdvision het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen.

6. Levering en leveringstijd

Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van I-HOST4U/Thirdvision zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken e.a mede afhankelijk van de betreffende Nic.

7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. I-HOST4U/Thirdvision is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Data /e-mailverkeer

Het data /e-mailverkeer is aangegeven in de overeenkomst, met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker en zal nimmer meer dan 2% van de processor belasting in beslag nemen indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen op het extreme verbruik. I-HOST4U/Thirdvision brengt de cliënt op de hoogte van dit extreme verbruik en stelt deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme verbruik van het data /e-mail verkeer, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van I-HOST4U/Thirdvision. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is I-HOST4U/Thirdvision gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. I-HOST4U/Thirdvision heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account off-line te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte /datatraffic en/of processor belasting.
In de Overeenkomst kan sprake zijn van ongelimiteerd dataverkeer voor een website die door I-HOST4U/Thirdvision wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat er op deze website geen sprake is van:
websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie;
multiple hosts resolving op één ip-nummer of domeinnaam;
websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, tar, gz, mp3;
websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads;
websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocessor;
websites waarop on-line shops staan met meer dan 2.500 artikelen;
websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites.
Indien een website van Opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden voor ongelimiteerd dataverkeer wordt een limiet gesteld aan het dataverkeer van 1 GB per maand. Daarboven wordt de actuele meerprijs per MB dataverkeer in rekening gebracht.

9. Verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van I-HOST4U/Thirdvision. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
Van I-HOST4U/Thirdvision kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld. Opdrachtgever vrijwaart I-HOST4U/Thirdvision tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van I-HOST4U/Thirdvision, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken. Indien naar het redelijk oordeel van I-HOST4U/Thirdvision een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van I-HOST4U/Thirdvision en/of van de dienstverlening aan klanten van I-HOST4U/Thirdvision zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan I-HOST4U/Thirdvision Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van I-HOST4U/Thirdvision, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan I-HOST4U/Thirdvision. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die I-HOST4U/Thirdvision als gevolg daarvan lijdt.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een recente versie van haar website/ users/ database te bewaren. I-HOST4U/Thirdvision is dan ook niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van een website/ users/ database bij eventuele storingen of dergelijke.

10. Dienstverlening en onderhoud

I-HOST4U/Thirdvision zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden. I-HOST4U/Thirdvision zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan I-HOST4U/Thirdvision. I-HOST4U/Thirdvision garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van I-HOST4U/Thirdvision, tenzij:
Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;
De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.

11. Prijzen

Alle in de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. I-HOST4U/Thirdvision heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v publicatie op de website's van I-HOST4U/Thirdvision. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

12. Annulering order door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever schriftelijk en/of on-line een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever deze order annuleert, zal I-HOST4U/Thirdvision een bedrag van € 23,- (excl. alle voor de order geldende set-up kosten) aan de opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal I-HOST4U/Thirdvision de eventuele kosten voor de domeinnaam registratie factureren.

13. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van I-HOST4U/Thirdvision. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door I-HOST4U/Thirdvision aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door I-HOST4U/Thirdvision is ontvangen. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. I-HOST4U/Thirdvision stuurt opdrachtgever een kwartaal of jaar factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan door middel van automatische incasso of overschrijving. Particulieren dienen te allen tijde te betalen d.m.v. automatische incasso. Indien Opdrachtgever niet d.m.v. automatische incasso betaalt, brengt I-HOST4U/Thirdvision 4,- administratiekosten per factuur in rekening. Contracten langer dan één jaar zijn alleen mogelijk op basis van betaling door middel van automatische incasso. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij niet of niet tijdige betaling van de factuur zal door I-HOST4U/Thirdvision naast het verschuldige bedrag en de daarop verschenen rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, in rekening worden gebracht. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de I-HOST4U/Thirdvision kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de I-HOST4U/Thirdvision een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan I-HOST4U/Thirdvision is voldaan. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt I-HOST4U/Thirdvision een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient I-HOST4U/Thirdvision het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

14. Intellectuele eigendomsrechten

Het is opdrachtgever toegestaan de op de I-HOST4U/Thirdvision site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart I-HOST4U/Thirdvision ter van enige aanspraak.

15. Eigendomsvoorbehoud

Het door I-HOST4U/Thirdvision vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van I-HOST4U/Thirdvision.

16. Aansprakelijkheid

I-HOST4U/Thirdvision zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, e.e.a. overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan I-HOST4U/Thirdvision opgedragen taak mag worden verwacht. De in lid 1 genoemde verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat I-HOST4U/Thirdvision bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar I-HOST4U/Thirdvision geen invloed op kan uitoefenen. I-HOST4U/Thirdvision aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met I-HOST4U/Thirdvision of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met I-HOST4U/Thirdvision. I-HOST4U/Thirdvision is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan I-HOST4U/Thirdvision toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De maximale aansprakelijkheid van I-HOST4U/Thirdvision voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan I-HOST4U/Thirdvision toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van I-HOST4U/Thirdvision zal echter nimmer meer bedragen dan 500.000,-. De maximale aansprakelijkheid van I-HOST4U/Thirdvision voor zaak- en/of personenschade zal in geen geval meer bedragen dan 1.250.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. Iedere aansprakelijkheid van I-HOST4U/Thirdvision voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. De in lid 4 en 5 genoemde maxima komen te vervallen, indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van I-HOST4U/Thirdvision. De aansprakelijkheid van I-HOST4U/Thirdvision wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever I-HOST4U/Thirdvision onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en I-HOST4U/Thirdvision ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De gebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat I-HOST4U/Thirdvision in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij I-HOST4U/Thirdvision meldt. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan I-HOST4U/Thirdvision ter beschikking gestelde gegevens. I-HOST4U/Thirdvision aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever vrijwaart I-HOST4U/Thirdvision voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van I-HOST4U/Thirdvision. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. I-HOST4U/Thirdvision aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. I-HOST4U/Thirdvision is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. I-HOST4U/Thirdvision is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die I-HOST4U/Thirdvision mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst c.q. voortvloeiende uit het niet nakomen van zijn verplichtingen, zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden. I-HOST4U/Thirdvision aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebrekkige software, gemaakt door derden. In geval van plaatsing van een eigen server in ons netwerk (co-locatie) door de opdrachtgever, is I-HOST4U/Thirdvision op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele mankementen in de hardware van de geco-loceerde server, tenzij de server bij I-HOST4U/Thirdvision is gekocht.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

18. Buitengebruikstelling

I-HOST4U/Thirdvision heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens I-HOST4U/Thirdvision niet nakomt dan wel in strijd handelt met artikel 5, artikel 8 en/of artikel 9 van deze algemene voorwaarden. I-HOST4U/Thirdvision zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van I-HOST4U/Thirdvision kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
I-HOST4U/Thirdvision aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buitengebruikstelling als gesteld in lid 1 van dit artikel.
Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door I-HOST4U/Thirdvision gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 90,76 excl. BTW.

19. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens I-HOST4U/Thirdvision vervalt.
Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van I-HOST4U/Thirdvision.

Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

20. Upgrading / Downgrading hosting pakketten

Upgrading van virtuele hosting pakketten is te allen tijde mogelijk. Downgrading van virtuele hosting pakketten is tussentijds niet mogelijk.
Downgrading is alleen mogelijk na het jaarcontract. Opdrachtgever dient dit minimaal 2 maanden voor het einde van de contractsperiode mede te delen aan I-HOST4U/Thirdvision.

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht

De rechter in de vestigingsplaats van I-HOST4U/Thirdvision is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft I-HOST4U/Thirdvision het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Op elke overeenkomst tussen I-HOST4U/Thirdvision en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. I-HOST4U/Thirdvision heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Indien I-HOST4U/Thirdvision de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal I-HOST4U/Thirdvision de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij I-HOST4U/Thirdvision meldt.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en I-HOST4U/Thirdvision zullen in overleg treden teneinde een teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Alle prijzen zijn excl. btw. ©2003 I-HOST4U/Thirdvision